Aday Öğrenciler

Aday Öğrenciler

Başarı Şartı ile Geçiş

 
 • KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ:

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

 

 • YURT İÇİNDEKİ ÜNİVERSİTELERDEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NE

 

Yatay Geçiş Şartları;

 • Eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde olmak:

Öğrencinin başvuru sırasında başvurduğu yükseköğrenim kurumuna eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekir.

 • Lisans programlarında en az iki, önlisans programlarında en az bir dönemi tamamlamış olmak:
 • Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin lisans programlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı dışında en az iki, önlisans programlarında en az bir dönemi tamamlamış olması zorunludur. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Okunan dönemlere ait bütün derslerin tamamlanmış olması:

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, tamamlamış olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programlarında (müfredat) yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarılı olamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 • Minimum Başarı Puanı:

Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4,00 puan üzerinden en az 3,00; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 75 genel not ortalaması şartı aranır.

 • Başarı notlarının dörtlük sisteme dönüştürülmesi:

Dörtlük sistemde elde edilen başarı notunun yüzlük sistemdeki karşılığı, başvuran adayın kurumunca belgelendirilmemiş (transkript veya ek belge ile) ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun dönüşüm tabloları kullanılır.

 • Yabancı dille öğrenim yapılan programlara başvurularda Yabancı Dil Yeterliliği:

 Yabancı dille öğrenim yapılan programlara başvuracak adayların yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri istenir. Yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyen adayların Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavına girmeleri gerekir. Adayın eğitim aldığı kurum tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik sınavları ve Hazırlık sınıfı değerlendirmeye alınmaz.

 

 • GEREKLİ BELGELER;

 

 • Ön Kayıtta istenen bilgi ve belgeler; (Tüm belgeler mühürlü ve imzalı (onaylı) olmak zorundadır.)
 • ÖSYS yerleştirme belgesi ve puan sonuç belgesi;

Üniversiteniz yerleştiğiniz yıldaki her iki belgenin ‘Kontrol Kodu’ görünecek şekilde alınmış bilgisayar çıktısı.

 • Üniversitesinden mühürlü ve imzalı (onaylı) transkript belgesi,
 • Güncel tarihli öğrenci belgesi, mühürlü ve imzalı (onaylı)
 • Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Onaylı-transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.) mühürlü ve imzalı (onaylı)
 • Öğrencinin müfredat programını gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde imzalı ve mühürlü “onaylı” olarak.)
  • Kayıtlı olunan bölüm/programın eğitim-öğretim süresi boyunca her yarıyılında hangi derslerin okutulduğunu gösterir belgedir.
 • Öğrencinin müfredat programında yer alan derslerin içeriklerini gösterir belge. (En az bir paragraftan oluşmalıdır.)
  • Müfredat programında yer alan derslerin en az bir paraftan oluşan açıklanmış halidir.
 • II.Öğretim Bölüm/Programlardan I.Öğretim Bölüm/Programlarına yatay geçiş başvurusunda;
  • %10’a girdiğine dair belge. (Belge ön kayıt sırasında getirilmek zorundadır.) mühürlü ve imzalı (onaylı)
 • Hazırlık Sınıfı olan bölüm/programlar için “Uluslararası eşdeğer sınav belgesi”(Bknz: Tablo 1) (Bu belge yoksa Üniversitemiz Yeterlik sınavına girilmesi gerekmektedir.)

 

 

 • YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NE

Yatay Geçiş Şartları;

Yurt dışındaki herhangi bir üniversiteden Marmara Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin sağlaması gereken şartlar, hazırlaması gereken belgeler, takip etmesi gereken başvuru tarihleri, bilgi edinebileceği mevzuat düzenlemeleri ve iletişim bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

 

 • ARANAN ŞARTLAR

 

 • Kayıtlı öğrenci olma şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, hâlihazırda herhangi bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi olmalıdır.
 • Asgarî eğitim şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, (yabancı dil hazırlık sınıfı dışında) kendi üniversitesindeki herhangi bir lisans programında en az iki veya önlisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olmalıdır.
 • Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu dönemlere ait GANO’su 4.00’lük sistemde en az 3.00; 100’lük sistemde en az 75 olmalıdır.
 • YÖK tarafından tanınma şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin okumakta olduğu üniversite, YÖK tarafından tanınmış olmalıdır.
 • Eşdeğer olma şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin okumakta olduğu diploma programı, Marmara Üniversitesi tarafından eşdeğer olarak kabul edilmiş olmalıdır.
 • Taban puan şartı: Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin Üniversite programlarına geçiş başvurusunda bulunabilmesi için ÖSYS puanına veya SAT puanına sahip olmaları gerekir. Adayın ÖSYS puanının en az, vakıf üniversiteleri hariç bir yükseköğretim kurumunun birinci veya ikinci öğretim diploma programına ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanına eşit olması; SAT puanının ise yatay geçiş başvurusunda ilan edilen asgari puana eşit veya yüksek olması gerekir. (SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 • BAŞVURU BELGELER

 

 • Yerleştiği yıldaki ÖSYS yerleştirme belgesi/SAT 1 sonuç belgesi veya her iki belgenin “kontrol kodu” görünecek şekilde alınmış bilgisayar çıktısı
 • Üniversitesinden mühürlü ve imzalı (onaylı) transkript belgesi
 • Üniversitesinden mühürlü ve imzalı (onaylı) güncel tarihli öğrenci belgesi
 • Üniversitesinden mühürlü ve imzalı (onaylı) disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.)
 • Üniversitesinden mühürlü ve imzalı (onaylı) programın müfredatını gösteren belge (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde olmalı)
 • Öğrencinin okumakta olduğu programın müfredatında yer alan derslerin içeriklerini gösterir belge
 • Hazırlık sınıfı olan bölüm/programlar için Uluslararası Eşdeğer Sınav Belgesi (Bkz. Marmara Üniversitesi Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi, Tablo 1http://dosya.marmara.edu.tr/www/mu_yonerge_yabanc_dil_v31.pdf) (Bu belge yoksa Marmara Üniversitesi Yeterlik Sınavı’na girilmesi gerekir.)

 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışından yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

Değerlendirme Puanı:

Yönergeye bakınız.

Adaylar, en yüksek değerlendirme puanından en düşüğe doğru sıralanır. Belirlenmiş kontenjanlar dahilinde asiller ve yedekler belirlenir.

 

Özel Durumlar:

1)         Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

2)         Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

3)         Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.

 

İlgili Mevzuat:

Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi

 

 

Yukarıdaki içerik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sağlanmıştır

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 18.04.2014 16:02:19 tarihinde güncellenmiştir.